OPĆE ODREDBE

Udruženje obrtnika Samobor (u daljem tekstu: UOS) nositelj je prava da kreira i/ili objavljuje sadržaj te upravlja internetskim stranicama (internetskim portalom) i svim povezanim poddomenama.

Osoba koja koristi ove internetske stranice (u daljem tekstu: Korisnik), korištenjem istih bezuvjetno pristaje na primjenu ovih Uvjeta korištenja te se smatra da je ista sposobna prihvatiti ove Uvjete korištenja i da shvaća sve rizike povezane s korištenjem ovdje objavljenog i dostupnog sadržaja.

Korištenje sadržaja dostupnog na ovim internetskim stranicama dozvoljeno je isključivo na način i pod uvjetima određenim ovim Uvjetima korištenja.

Svako drugačije korištenje sadržaja dostupnog na ovim internetskim stranicama podliježe odgovarajućoj pravnoj zaštiti i primjeni odgovarajućih i pravno dopuštenih mjera prema Korisniku i/ili trećoj osobi koja ima korist od takvog korištenja ovdje dostupnog sadržaja.

 

I. PRIMJENA OPĆIH UVJETA KORIŠTENJA

U slučaju pristupa i/ili korištenja domene www.toppoduzetnik.hr i svih povezanih poddomena (dalje u tekstu: “web servis”) te pripadajućeg sadržaja (primjerice: tekst, fotografije), softvera i usluga koje se omogućavaju putem web servisa bez obzira na način korištenja, Korisnik izričito pristaje bez ikakvih ograničenja ili rezervi na korištenje i uporabu web servisa u skladu s ovim Općim uvjetima korištenja (dalje u tekstu: “Uvjeti), a reguliranje svih pravnih odnosa koji proizlaze ili mogu proizaći iz korištenja/uporabe web servisa vrši se u skladu s ovim Uvjetima.

Vlasnik UOS pridržava pravo promjene, ograničenja ili prestanak pružanja usluge web servisa u svako doba, uključivo i pristup web servisu te pridržava pravo djelomično ili u potpunosti ograničiti pružanje određenih usluga u slučaju kršenja odredbi Uvjeta.

Korištenjem sadržaja web servisa korisnik prihvaća sve rizike koji nastaju iz takvog korištenja te se obvezuje koristiti sadržaj isključivo za osobnu uporabu i na vlastitu odgovornost.

Vlasnik zadržava pravo izmjene ovih Uvjeta korištenja u bilo kojem trenutku te neće biti odgovoran ni za kakve moguće posljedice proizašle iz takvih promjena. Navedene promjene stupaju na snagu objavljivanjem na ovim Internet stranicama.

 

II.SADRŽAJ, SOFTVER, USLUGE I APLIKACIJE WEB SERVISA

Dokumenti, podaci i informacije objavljeni na web servisu ne smiju se reproducirati, distribuirati ili na bilo koji način koristiti na način koji je protivan ovim Uvjetima.

Sadržaj i vizualni identitet, i softver zaštićeni su u skladu s odredbama Zakona o autorskom pravu i srodnim pravima, Zakonom o žigu te Kaznenim zakonom. Posebno je izričito zabranjeno mijenjati, objavljivati, prenositi, prodavati, prikazivati, prerađivati, kopirati ili na bilo koji drugi način iskorištavati sadržaj, vizualni identitet, i softver web servisa kao i bilo koji sadržaj koji je dostupan na web servisu, osim iznimno kada je takva mogućnost predviđena ovim Uvjetima ili je rezultat prethodnog odobrenja Vlasnika.

Preneseni sadržaj ne smije biti veći od 200 znakova, bilo da se izvorni sadržaj prenosi u jednom dijelu ili na više mjesta uz obvezu poštivanja integriteta izvornog sadržaja.

Podaci o izvoru/porijeklu i/ili autoru sadržaja ne smiju se objaviti u manjem opsegu nego što je to bilo u samom izvornom sadržaju,

U slučaju prijenosa sadržaja sa digitalne platforme, na početku, unutar ili na kraju tekstualnog sadržaja obvezno je direktni link koji vodi na izvorni sadržaj druge strane.

Preneseni sadržaj mora zadržati inicijalnu cjelovitost, te u skladu s tim izvornom sadržaju nije dozvoljeno mijenjati izvorni smisao i cjelovitost kako bi se izbjegli nesporazumi proizašli iz dokazivanja porijekla informacije te utvrđivanja preslobodne interpretacije sadržaja.

Usluge web servisa zabranjeno je koristiti u komercijalne svrhe. Pohrana ili kopiranje sadržaja za bilo koju svrhu osim za osobnu uporabu izričito je zabranjena. Osobito je zabranjeno korištenje web servisa na način da se pristup istome može vršiti putem druge stranice ili portala putem linka, mirrora ili na drugi sličan način koji omogućava da se stranice web servisa otvaraju unutar tuđe domene, portala ili stranice.

Nositelj svih prava iskorištavanja i ostalih prava na sadržaju web servisa je UOS.

UOS ne odgovora za bilo koji oblik štete koji je nastao neovlaštenom i/ili nepravilnom uporabom i/ili zlouporabom web servisa od strane korisnika.

U slučaju neovlaštenog, nedopuštenog i/ili protuzakonitog korištenja bilo kojeg sadržaja (tekst, fotografije, softver, audiovizualna i glazbena djela) web servisa, UOS pridržava pravo potraživati naknadu cjelokupne štete te pokrenuti građanski i kazneni postupak pred nadležnim sudovima.

 

III. SADRŽAJ KREIRAN OD STRANE KORISNIKA

Korisnici stranica su:

  • subjekti uključeni u kreiranje sadržaja (poslovni subjekti koji se prijavljuju za članstvo) koji samostalno kreiraju dio sadržaja na Podstranicama koje ih predstavljaju (opći podaci o obrtu, informacije o novim proizvodima te fotografije proizvoda)
  • posjetitelji koji mogu ocjenjivati objavljene sadržaje i putem kontakt forme uputiti upit UOS-u

Korištenjem web servisa korisnici primaju na znanje i pristaju da svaki sadržaj (primjerice: komentari, osvrti, kritike) koji je učinio dostupnim na web servisu ili ga je dostavio podložan uporabi i slobodnom korištenju/iskorištavanju od strane UOS-a na način da se isti može uređivati, prerađivati, ukloniti djelomično ili u cijelosti, modificirati, objaviti i/ili prenijeti na bilo koji način i u bilo kojem formatu uključivo i tzv. “RSS feed” a sve u skladu s ovim Uvjetima.

Smatra se da svaka dostava sadržaja kreiranog od strane korisnika, kao i svaka objava ili na drugi način omogućavanje dostupnim javnosti sadržaja putem web servisa predstavlja korisnikov prihvat Uvjeta korištenja, a predmet kojeg pravnog posla je ustupanje bez naknade tog korisničkog sadržaja i prijenos prava na istom u korist UOS  za korištenje na ovoj ili drugim platformama u vlasništvu UOS-a

Svaka objava sadržaja kreiranog od strane korisnika na web servisu (bilo automatizirana ili putem ovlaštene osobe/administratora), a kao i svaka dostava određenog sadržaja smatra se korisnikovim prihvatom ponude

Ponuda opisana Uvjetima korištenja odnosi se na sve punoljetne osobe i odnosi se na omogućavanje objave sadržaja (kreiranog od strane samog korisnika) putem web servisa i na određeni vremenski rok, a koji sadržaj korisnik prethodno dostavi OKZ-u ili ga samostalno objavi/napiše ili priopći putem web servisa, a UOS u tom slučaju stječe pravo da taj sadržaj iskorištava bez plaćanja posebne naknade (osim kada je ista izričito naglašena ili priopćena za određeni slučaj) i bez sadržajnog, prostornog i vremenskog ograničenja, osobito na način da sadržaj: koristi, prenosi, prerađuje, uređuje, objavljuje, priopćuje javnosti, adaptira, javno izvodi i/ili prikazuje, dalje emitira ili prilagođuje/reproducira putem “streaminga, “downloadinga”, “broadcasta”, “thumbnaila” ili putem kojeg drugog medija. Smatra se da je temeljem takvog prihvata korisnik sklopio pravni posao s UOS-om prema uvjetima iz ove točke.

UOS će voditi računa da takav sadržaj korisnika koristi u skladu s uređivačkom politikom, na primjeren način. Pod sadržajem kreiranom od strane korisnika podrazumijevaju se osobito: tekstovi, recenzije, fotografije, video i audio sadržaj, ilustracije, karikature te audiovizualni sadržaj.

 Korisnik jamči da mu pripadaju sva prava na sadržaju koji dostavlja UOS-u te da na istom ne postoje prava trećih koja umanjuju ili bi mogla umanjivati prava koja vlasnik portala UOS stječe na tom sadržaju. U slučaju bilo kakvih zahtjeva trećih osoba s osnova naknade štete prema UOS-u koji su po bilo kojem osnovu vezani uz dostavljeni sadržaj, Korisnik se obvezuje poduzeti sve radnje da spriječi ili otkloni štetu (neimovinsku ili imovinsku), te se obvezuje trećim osobama u pisanom obliku dati sve potrebne izjave da je UOS predmetnim sadržajem raspolagao u dobroj vjeri i nije imao razloga sumnjati da korisniku ne pripadaju prava na sadržaju.

Korisnik je osobno odgovoran za svoj sadržaj koji objavljuje ili čini dostupnim na web servisu, budući da vlasnik portala ne može kontrolirati i/ili revidirati svaku objavu korisnika niti odgovara za sadržaj iste.

UOS pridržavaju pravo ukloniti, premjestiti i/ili urediti svaku objavu koja po njegovoj slobodnoj ocjeni predstavlja kršenje ovih Uvjeta. U slučaju teškog ili učestalog kršenja Uvjeta, UOS pridržava pravo izbrisati korisnika iz arhive čime će se automatski izbrisati svi njegovi prethodni komentari.

 

IV. REGISTRACIJA

U postupku registracije korisnika na platformu svi podaci potrebni za registraciju moraju biti istiniti pri čemu je izričito zabranjeno korištenje ili uporaba tuđih podataka.

Registracija se kreira samo za jednu osobu i nije dozvoljeno priopćavati podatke o registraciji trećim osobama.

Za kršenje odredbi Uvjeta iz ovog poglavlja, UOS zadržava pravo, prema slobodnoj ocjeni, ugasiti registraciju, bez prethodne najave i obveze naknade korisniku bilo kakvog troška ili štete.

 

V. ZAŠTITA PRIVATNOSTI I OSOBNIH PODATAKA

UOS se obvezuju poštivati anonimnost i privatnost korisnika web servisa, te će podatke koristiti i obrađivati isključivo u svrhu i namjenu određenu ovim Uvjetima.

UOS može prikupljati osobne podatke korisnika, kao što su ime, adresa, telefonski broj ili e-mail adresa samo ako iste korisnik dobrovoljno dostavi, a isključivo u svrhu što boljeg uvida i razumijevanja pojedinačnih potreba, navika i zahtjeva korisnika kao i daljnjeg razvijanja što kvalitetnijeg pružanja svih usluga po tzv.“tailor made” principu.

UOS pridržava pravo prikupljanja, obrade i objave podataka o korisnicima koji se odnose na način uporabe web servisa te demografske pokazatelje, ali isključivo bez otkrivanja identiteta korisnika i/ili osobnih podataka koji omogućuju otkrivanje identiteta korisnika.

VIRO ITS  d.o.o. u ime i za račun UOS-a prikuplja i biljež podatke o “Internet Protocol – (IP)” adresi korisnika ili o lokaciji računala za potrebe sistemskog administriranja, rješavanja kvarova ili unapređivanja tehničkih aspekata web servisa.

VIRO ITS d.o.o. će u ime i za račun UOS-a automatizirano bilježiti podatke o navikama korištenja web servisa od strane korisnika, među ostalim i zapisničku datoteku o posjećenosti određenih stranica i/ili sadržaja. Takve podatke VIRO ITS d.o.o.  i UOS će koristiti isključivo u svrhu unapređivanja svoje usluge te prilagodbe i individualizacije promotivnih aktivnosti prema potrebama pojedinog korisnika.

 

VI. PRIMANJE OBAVIJESTI

Registracijom korisnik daje suglasnost i privolu da ga se putem sredstava elektoničke komunikacije kontaktira te da prima materijale i obavijesti vezane za promotivne aktivnosti.

 

VII. OPĆENITO

Ovi Uvjeti tumače se i primjenjuju u skladu s pravom Republike Hrvatske, a za slučaj spora isključivo je nadležan sud u Zagrebu